B  Mööbel OÜ, registrikood 14762512 (edaspidi Müüja) ja Ostja.

1. LEPINGU OBJEKT

1.1. Käesolev Leping (edaspidi Leping) reguleerib tellimuse kinnitus(t)es (edaspidi Tellimuse kinnitus) märgitud Müüja poolt Ostjale mööbli jms asjade (edaspidi koos Mööbel) valmistamist ja/või müümist, üleandmist ning Mööbli eest tasumise tingimusi ja korda.

1.2. Lepingu aluseks on Tellimuse kinnitus, milles lepitakse kokku Mööbli koguses, mööbli ja detailide värvides, koodides ja spetsifikatsioonides, veos ja/või montaažis, hinnas ja tasumise korras ning üleandmise ajas ja kohas. Sõlmitavaks Lepingu lisaks on Lepingu lahutamatuteks osadeks – Mööbli projekt (plaanid ja joonised).

1.3. Ostja on kohustatud enne Lepingu sõlmimist kinnitama või allkirjastama lõplikud tehnilised joonised ehk Mööbli projekti (plaanid ja joonised).

1.4. Kui muudetakse Mööbli jooniseid, Paigalduskoha mõõtmeid või muud Lepinguga seonduvat ning seda peale Lepingu allkirjastamist, siis muutuvad käesoleva lepingu tähtajad. Uus tarnetähtaeg, tekkinud lisatööd ning nende hind sätestatakse Lepingu lisatööde lisas.

2. HIND JA ARVELDUSED

2.1. Lepingu hinnaks on Tellimuse kinnituses näidatud Mööbli, samuti veo ja paigaldamise hindade kogusumma (edaspidi Ostusumma).

2.2. Mööbli eest tasutakse ettemaksuga 50% Mööbli hinnast vastavalt Tellimuse kinnitusele ning ülejäänud 50 % hinnast tasub Ostja vahetult enne Mööbli saamist.

2.3. Arve teine osa tasutakse pärast Mööbli valmistamist hiljemalt 1 (üks) päev enne Mööbli paigaldamist. Juhul, kui Ostja ei telli Mööbli paigaldust, tasub Ostja arve teise osa hiljemalt Mööbli kättesaamisel. Müüjal on õigus keelduda Kauba väljastamisest Ostjale juhul, kui arve teine osa on tasumata.

2.4. Ostja on kohustatud tasuma ettemaksu Mööbli eest 3 (kolme) päeva jooksul arve saamisest.

2.5. Mööbli eest tasumise kohustus loetakse täidetuks alates arvel näidatud Ostusumma täielikust laekumisest Müüja pangakontole. Mistahes võlgnevuse korral loetakse olenemata maksekorraldusse märgitud selgitusest kõigepealt tasutuks viivis ja leppetrahv ning seejärel ülejäänud tasumisele kuuluvad summad.

3. ÜLEANDMINE

3.1. Müüja kohustub Mööbli Ostjale üle andma Tellimuse kinnituses kokku lepitud tähtajal ja kohas, kuid mitte hiljem kui 16 nädalat pärast ettemaksuarve tasumist ja kõiki kodutehnika mudeli saatmist.

3.2. Mööbli üleandmisel vormistavad pooled Mööbli üleandmise-vastuvõtmise akti. Olenemata eelnimetatud akti vormistamisest loetakse üleandmine toimunuks 3 päeva möödumisel Mööbli faktilisest üleandmisest.

3.3. Mööbli juhusliku hävimise ja kahjustamise risk läheb Müüjalt Ostjale üle Mööbli Ostjale üleandmisega. Kui pooled on kokku leppinud Mööbli veos ja/või paigaldamises, läheb Mööbli valdus ja juhusliku hävimise ja/või riknemise risk Ostjale üle pärast Mööbli paigaldamist ja/või vedu. Kui Ostja ei võta Mööblit kokkulepitud tähtajal ja kohas vastu, läheb juhusliku hävimise ja kahjustumise risk Ostjale üle vastuvõtuviivituse tõttu.

3.4. Mööbli üleandmisel Müüja asukohas (laos) kohustub Ostja Mööbli vastavuse üle vaatama Müüja asukohas. Kui Mööbel antakse üle pärast paigaldamist, peab Ostja Mööbli ja paigalduse vastavuse üle vaatama.

3.5. Mööbli liigi, koguse ja/või kvaliteedi mittevastavuse kohta on Ostja kohustatud esitama pretensioone Mööbli vastuvõtmisel üleandmise-vastuvõtmise aktis. Kui Ostja Mööbli vastuvõtmisel mittevastavusest ei teata, loetakse, et Mööbel on üle antud vastavalt Lepingule. Ostjal on õigus esitada pretensioone Mööbli värvi- ja konstruktsiooni puuduste suhtes Müüja antud garantiitähtaja piires ka pärast Mööbli valduse ülevõtmist.

3.6. Mittevastavusest teatamisel peab Ostja mittevastavust täpselt kirjeldama. Pretensioonis peab muuhulgas sisalduma arve number, puudust tõendav pildimaterjal, mis sisaldab ülesvõtteid kogu üleantud Mööblist, kusjuures transpordikahjustused peavad olema fikseeritud enne Mööbli transpordivahendilt mahalaadimist. Mittevastavusest teatamine ei vabasta Ostjat üleantud Mööbli eest tasumise kohustusest, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

3.7. Kui Ostja ei teata Mööbli puudusest, mis oli Mööbli üleandmisel nähtav või mida Ostja oleks hoolsal ülevaatamisel pidanud nägema ja/või Ostja ei kirjelda puudust piisavalt täpselt, ei või Ostja Mööbli puudusele tugineda.

3.8. Defektiks ei loeta detaili seljaosa ega esiosa defekte, mis ei ole nähtav 1 meetri kaugusel.

4. MÖÖBLI PAIGALDUS

4.1. Pooled võivad leppida ostus kokku kas koos Mööbli paigaldamisega või paigaldamiseta või siis koos veoga või veota.

4.2. Kui Ostja ostab Mööbli ilma transpordi(vedu) ja paigalduseta, on ta kohustatud Mööbli ise transportima kokkulepitud päeval Müüja laost. Mööbli väljaandmine toimub esmaspäevast reedeni kella 10.00-17.00 ajal. Ostja on kohustatud teavitama Müüjat mööbli vastuvõtmisest üks päev enne.

4.3. Juhul, kui Ostja tellib Müüjalt Mööbli vedu, teostab Müüja Mööbli vedu kuni Ostja trepikojani või ukseni maapinnal ehk Müüja ei tõsta Mööblit vastavale korrusele. Ostja teostab iseseivalt Mööbli mahalaadimist ja selle edasist tõstmist vastavale korrusele.

4.4. Juhul, kui Ostja ostab Mööbli ilma selle paigaldamiseta, siis annab Müüja Ostjale üle Mööbli järgmisel kujul:

4.4.1. terviklikud lauaplaadid ilma väljalõigeteta kraanikausi jaoks ja pikkuse varuga;

4.4.2. terviklikud seinapaneelid ilma väljalõigeteta pistikupesade jaoks ja pikkuse varuga;

4.4.3. mööblidetailidel puuduvad avad linkide jaoks;

4.4.4. lauaplaat, seinapaneel ja sokkel antakse Ostjale üle pikkuse ja/või laiuse varuga;

4.4.5. ühendusfurnituuri (kruvid jne.) soetab Ostja iseseisvalt.

4.5. Juhul, kui Mööbel ostetakse ilma selle paigaldamiseta, siis Müüja ei anna konsultatsiooni Mööbli kokkupanemise ja paigaldamise ning furnituuri reguleerimise osas.

4.6. Müüja ei teosta elektri-, ventilatsiooni- ja sanitaartehnilisi töid. Mööbli paigaldamisel jätab Müüja teostamata sanitaartehnilised ja elektritööd (sh. kokkuühendamine).

4.7. Juhul, kui Müüja kohustub Mööblit vedama ja paigaldama, on Ostja kohustatud tagama paigaldamiseks kokkulepitud ruumid ja tingimused, s.h. elektri, valgustuse, vesi, ventilatsiooni.

4.8. Kui Tellimuse kinnituse täitmiseks on vajalik mõõtude võtmine, lubab Ostja Müüja ruumidesse, kuhu paigaldatakse Müüjalt ostetud Mööbel. Vastavast soovist teatab Müüja Ostjale vähemalt üks päev ette.

4.9. Ostja on kohustatud tegema Paigalduskohas vajalikud ettevalmistused (tagama vastava ruumi olemasolu ja Mööbli transportimise võimaluse sellesse ruumi, sh pealispindade tasasuse ja nurkade sirguse (90 kraadi) mööbli paigaldamiseks jne.), mis on vajalikud Mööbli häireteta üleandmiseks Ostjale. Juhul, kui Paigalduskoha mõõtmeid tegi Ostja iseseisvalt ning selletõttu Mööbli paigaldamiseks ettenähtud pealispindade tasasuse, suuruste või nurkade mittesoobivuse tõttu ei ole võimalik paigaldada tellitud Mööbel, ettemaks või Mööbli Ostusumma tagamisele ei kuulu.

4.10. Ostja on kohustatud esitama plaani kommunikatsioonidest seintes, põrandas ja laes, kuhu kinnitatakse mööbel. Juhul, kui Ostja ei saa esitada kommunikatsioonide täisplaani, siis antud kommunikatsioonide kahjustamise ja sellest tulenevate tagajärgede eest kannab täielikku vastutust Ostja.

4.11. Tellimusel on Müüjal õigus lisada Mööbli osad, üksikud detailid jms. omal äranägemisel, kasutades seejuures parimaid konstruktiivseid lahendusi ja tagades Mööbli vastupidavuse ja kvaliteedi.

4.12. Müüja ei tee tehases mis tahes avasid Mööblisse (lauaplaat, sokkel, uksed). Kui aga pooled leppisid kokku teisiti, siis Müüja ei vastuta selle eest, et detailid ei sobinud edaspidiselt kokkulepitud mõõtmetega. Mööblilinkide paigaldamist ühes selle jaoks avade tegemisega teostatakse üksnes Mööbli paigaldamisel Müüja poolt.

4.13. Prügivedu, mis jääb pärast mööbli paigaldamist ei kuulu hinna sisse. Kui Ostja on otsustanud seda teenust kasutada, siis on vaja sellest teada anna vähemalt 1 päev enne mööbli kohaletoimetamist. Teenus on tasuline.

5. MÜÜGIGARANTII

5.1. Mööbli üleandmisega annab Müüja Ostjale Mööbli suhtes ka üldgarantii tähtajaga 24 kuud.

5.2. Müüja annab Mööblile 6-kuuse värvigarantii ning 1-aastase konstruktsioonigarantii Mööbli üleandmise päevast arvates. Garantii hõlmab Mööbli valmistamise ja materjalidefekte, kuid ei hõlma väärast kasutamisest või hoidmisest tekkinud vigasid, samuti väliskeskkonna muutustest (niiskus, kuumus, ülepinge, vibratsioon) tekkinud vigasid ega vigasid ulatuses, mille suurenemist oleks Ostja saanud mõistlikult ära hoida.

5.3. Juhul, kui Ostja soetab Mööbli MDF-materjalist või naturaalpuidust ning seda koos värvimisega, siis Ostjat on hoiatatud, et valmisvärvitud Mööbli värvus ja toon võivad erineda visuaalselt tema poolt valitud värvusest või toonist. Ostjale võidakse valmistada eraldi tasu eest värvitava materjali näidis.

5.4. Lepingu punktis 5.1 ja 5.2. sätestatud garantiiaja jooksul kohustub Müüja puudustega Mööbli parandama või asendama, millise heastamisviisi valiku õigus on Müüjal.

5.5. Ostja kohustub garantiiajal ilmnenud puudusest Müüjat kirjalikult teavitama 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul puudusest teadasaamisest või teada saama pidamisest, esitades puuduse täpse kirjelduse.

5.6. Müüja on kohustatud 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul pärast punktis 5.4 märgitud teate saamist võtma seisukoha puuduse tekkepõhjuste osas. Poolte erimeelsuste puhul on Ostjal õigus Mööbli mittevastavuse tuvastamiseks tellida ekspertiis. Juhul, kui erapooletu ekspertiis tuvastab Mööbli mittevastavuse, kannab Müüja ekspertiisiga seotud kulutused.

5.7. Garantiiga hõlmatud puudused kõrvaldab Müüja 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist või ekspertiisi teostamist.

5.8. Müüja ei vastuta Mööbli vigastuste eest, mis tekkisid Mööbli ebaõige paigaldamise või transportimise tõttu Ostja poolt.

5.9. Individuaaltellimuse alusel valmistatav Mööbel vahetamisele või tagastamisele ei kuulu.

5.10. Kui Ostja soetab Mööbli ilma selle paigaldamiseta, siis edasised pretensioonid Mööbli paigaldusviisi ja –tehnoloogia ning reguleerimise osas jäävad rahuldamata. Samuti on Müüjal õigus keelduda edasiste ehk Mööbli paigaldusega seotud konsultatsioonide andmisest Ostjale.

5.11. Kui Ostja soetab Mööbli ilma selle paigaldamiseta, siis Müüja ei anna Mööbliga kaasa selle kokkupanemise või paigaldamise skeeme. . Kui Ostja soetab Mööbli ilma selle paigaldamiseta, siis kaotab viimane ka garantii mööblikonstruktsioonile.

5.12. Kui Mööbli mõõtmised on tehtud Ostja poolt iseseivalt, siis Müüja ei vastuta esitatud mõõtude täpsuse eest.

5.13. Garantiitähtaeg lõpeb ennetähtaegselt alates ajast, mil:

5.13.1. Mööblit on iseseisvalt remonditud seda Müüjaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastamata;

5.13.2. Mööbli konstruktsioone on muudetud, paigaldatud lisavarustust ja/või varuosasid, seda Müüjaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastamata.

6. VASTUTUS

6.1. Kui Müüja ei anna Mööblit ettenähtud tähtajal ja/või kohas üle, on Ostjal õigus nõuda Müüjalt leppetrahvi 0,05 % Ostuhinnast iga üleandmisega viivitatud päeva eest kuni Mööbli kohase üleandmiseni.

6.2. Kui Ostja ei tasu Lepingus nimetatud tasu Müüjale hiljemalt arves sätestatud tähtpäevaks, kohustub Ostja maksma Müüjale viivist 0,05 % tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest.

6.3. Kui Ostja ei võta Mööblit Lepingus sätestatud ajal vastu, kohustub Ostja maksma Müüjale lepetrahvi 0,15 % Mööbli maksumusest iga vastuvõtmisega viivitatud päeva eest.

6.4. Juhul, kui Ostja ei võta mööblit laost välja 1(ühe) kuu jooksul pärast valmistamist, siis võetakse Ostjalt eraldi tasu summas 5 EUR/ööpäevas. Juhul, kui Ostja ei võta mööblit laost välja 3 kuu jooksul, siis tellimus tühistatakse ja ettemaksu ei tagastata.

6.5. Kui Ostja ei võta mõjuva põhjuseta Mööblit vastu, kohustub ta tasuma leppetrahvi 30% Mööbli Ostuhinnast.

6.6. Müüja vastutab vaid tahtliku ja raske hooletuse tõttu põhjustatud Lepingu rikkumise eest.

6.7. Müüja ei vastuta mistahes kulude või kahju eest, mis on tekkinud Ostjal seoses Mööbli üleandmisega viivitamisega, Mööbli puuduste või puuduste kõrvaldamisega.

6.8. Mistahes Lepingus nimetatud leppetrahvi nõue tuleb esitada hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul arvates ajast, mil isik sai konkreetsest rikkumisest teada.

7. LEPINGU KEHTIVUS

7.1. Leping kehtib alates allkirjastamisest ning kehtib kuni kõigi Lepingust ja Tellimuse kinnitustest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

7.2. Ostja võib Tellimuse kinnitusest taganeda ning nõuda Mööbli tagasivõtmist ning Ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on puudusega, mida ei saa parandada ning ka Mööbli asendamine uue Mööbliga ei annaks tulemusi, mis võimaldaks Mööblit sihipäraselt kasutada ning Müüja teadis sellistest asjaoludest Tellimuse kinnituse sõlmimisel.

7.3. Müüjal on muuhulgas õigus Tellimuse kinnitusest taganeda, kui Ostja ei ole Mööblit kokkulepitud ajal ja kohas vastu võtnud ja ei tee seda ka Müüja poolt määratud mõistliku täiendava tähtaja jooksul.

8. MUUD TINGIMUSED

8.1. Lepingupool kohustub viivitamatult teavitama teist lepingupoolt enda andmete muutumisest. Selliste andmete muutumisest teatamata jätmine on selle poole riisiko.

8.2. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post) Poole volitatud isikule, välja arvatud juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm.

8.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, siis lahendatakse vaidlused kohalduvate Eesti Vabariigi õigusaktide alusel Harju Maakohtus.